Artist Bears and Elephants

 

 

Elephant by Louie Louie Bebe
                                                                               Ella the Elephant
Elephant by Louie Louie Bebe
                                                                                                     Ella the Elephant
Ella the Elephant
Ella the Elephant
Ella, the Circus Elephant
Ella, a Louie Louie Bebe Elephant
                                                                                      Ella, a Louie Louie Bebe Elephant
Lola, the Elephant
                             Lola, the Elephant
Ella the Elephant
                    Ella, a Louie Louie Bebe Elephant